New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Title


شوراهای تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا 

عنوان

هدف از تشکیل  و زمان برگزاری

اعضا

  شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده  

از ابتدای ....... با هدف ارتقای کیفیت آموزشی در راستای تحقق سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه، و همچنین برنامه‌ریزی و پیگیری جهت تحقق برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده در حوزه آموزش تشکیل شده است.

این شورا هر ...... تشکیل می گردد

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضاء غیر دائم :

 

 

 

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضاء غیر دائم :

 

شواری پژوهش دانشکده

 

 

از ابتدای ....... با هدف ارتقای کیفیت پژوهش در راستای تحقق سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه و همچنین برنامه‌ریزی و پیگیری جهت تحقق برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده در حوزه پژوهش  تشکیل شده است.

این شورا هر ...... تشکیل می گردد

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترفریبا عدلی: نماینده پژوهشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکترمنصورعلی حمیدی: نماینده پژوهشی گروه روان شناسی تربیتی

دکترحمید رضائیان : نماینده پژوهشی گروه مشاوره و راهنمایی

دکترابوالقاسم مهری نژاد: نماینده پژوهشی گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران : نماینده پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

فرشته اشکان : کارشناس پژوهش  دانشکده

اعضاء غیر دائم :

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه دانشکده

 

 

 

 

شورای ترفیع دانشکده

 

از ابتدای سال ........ با هدف  بررسی ترفیع  اعضاء هیات علمی دانشکده تشکیل شده است

 این شورا هر ............... تشکیل می گردد

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندس شیوا دلاوری : کارشناس ترفیع و ارتقاء دانشکده

اعضاء غیر دائم :

 

 

 

 

شورای کمیته منتخب دانشکده

 

 

از ابتدای سال ........ با هدف  بررسی پرونده ی درخواستی های ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیات علمی دانشکده تشکیل شده است

 این شورا هر ............... تشکیل می گردد

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده ( رئیس شورا)

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی ( دبیر شورا)

مهندس شیوا دلاوری : کارشناس ترفیع و ارتقاء دانشکده

اعضاء غیر دائم :

دو عضو هیات علمی دانشکده بر حسب گروه پرونده ی مورد بررسی

یک عضو هیات علمی خارجی

 

 

شورای راهبردی دانشکده

از ابتدای سال  1394با هدف  تدوین برنامه های راهبردی  دانشکده تشکیل شده است

این شورا  هر ماه یک بار تشکیل می گردد

 

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر زهرا هاشمی : عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی

دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده

فرشته اشکان : کارشناس مسئول دانشکده

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه دانشکده

اعضاء غیر دائم :

پنج دانشجوی دکتری ( از هر گروه آموزشی یک نفر)

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اطلاع رسانی

این شورا در مهر ماه 1392 جهت ارتقاء امور اطلاع رسانی ، ارتقاء و به روز رسانی وب سایت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تشکیل گردید

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده

فرشته اشکان : کارشناس پژوهش  دانشکده

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه ، سایت و وب سایت دانشکده

اعضاء غیر دائم :

 

 

 

 

 

 

 

شورای کمیته انتخاب کتاب و منابع اطلاعاتی

 

 

 

از ابتدای سال 1385 با هدف  بررسی و انتخاب منابع اطلاعاتی ( کتاب ، نشریه ( چاپی و الکترونیکی ) ، نرم افزار و سخت افزارهای آموزشی و پژوهشی و تجهیزات و امکانات پژوهشی و کتابخانه ای مورد نیاز اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشکده تشکیل شده است

 این شورا 4 بار در سال تشکیل می شود

 

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترفریبا عدلی: نماینده پژوهشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکترمنصورعلی حمیدی: نماینده پژوهشی گروه روان شناسی تربیتی

دکترحمید رضائیان : نماینده پژوهشی گروه مشاوره و راهنمایی

دکترابوالقاسم مهری نژاد: نماینده پژوهشی گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران : نماینده پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه دانشکده

اعضاء غیر دائم :

 

 

شورای تخصصی فعالیتهای فوق برنامه ای (اجتماعی – فرهنگی) ویژه اساتید و دانشجویان دکتری

این شورا از سال 1393  با هدف برنامه ریزی  ارائه برنامه های آموزشی و فرهنگی ( ارائه نشست های هم اندیشی ، کارگاه آموزشی ، جلسات بزرگداشت و تجلیل از اساتید و دانشجویان و کارکنان ، بازدید ها  و موارد مشابه ) تشکیل شده است

این شورا 4 بار در سال تشکیل می شود

 

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه دانشکده

اعضاء غیر دائم :

دکتر ملوک خادمی اشکذری ، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه و عضو هیات علمی گروه روان­شناسی  تربیتی

 

شورای خدمات آموزشی دانشکده

این شورا از سال ....... با هدف بررسی خدمات آموزشی و رفع مشکلات آموزشی دانشکده  و هماهنگی با قوانین و احکام آموزشی دانشگاه تشکیل شده است

این شورا 4 بار در سال ( ابتدا و انتهای نیم سال آموزشی تشکیل می گردد)

اعضاء دائم :

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

تمامی کارشناسان آموزشی دانشکده

کارشناس گروه های آموزشی

شورای خدمات فرهنگی و دانشجویی

 

این شورا از سال ....... با هدف بررسی خدمات فرهنگی و دانشجویی دانشکده و بررسی فعالیت انجمن های دانشجویی تشکیل شده است

این شورا 4 بار در سال ( ابتدا و انتهای نیم سال آموزشی تشکیل می گردد)

اعضاء دائم :

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترگلنار مهران : مشاور هیات علمی انجمن مدیریت آموزشی

دکتر پروین صمدی: مشاور هیات علمی انجمن برنامه ریزی درسی

دکترزهرا هاشمی: مشاور هیات علمی انجمن روان شناسی تربیتی

دکتر رویا رسولی: مشاور هیات علمی انجمن مشاوره و راهنمایی

دکتر علی ستاری : مشاور هیات علمی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر................: مشاور هیات علمی انجمن روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مشاور هیات علمی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی

لعبت درخشانی : کارشناس امور فرهنگی و اطلاع رسانی دانشکده

 

 

 
کارگروه‌های تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا 


کارگروه برنامه عملیاتی سال 95 دانشکده

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر  گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر زهرا هاشمی : عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی

دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده

فرشته اشکان : کارشناس مسئول دانشکده

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه دانشکده

 

 

کارگروه ساماندهی منابع اطلاعاتی آزمایشگاهی در دانشکده ( مواد دیداری شنیداری ، منابع آزمایشگاهی و آزمونهای روانشناسی ، کارگاه کتاب و..)

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

لعبت درخشانی : مسئول کتابخانه دانشکده

سلمی راسخی : کارشناس سمعی بصری

فهیمه سیری : کارشناس دانشکده

دانشجویان کارشناسی ارشد آرشیو ( سه نفر )

کارگروه پذیرش و مصاحبه دانشجویان دکتری

 

دکتر سعید رضایی شریف آبادی: رئیس دانشکده

دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی

دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی

دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی

دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر  گروه روان شناسی

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دو نفر از کارشناسان دانشکده

 

 کارگروه عملیاتی کردن برنامه راهبردی دانشکده

دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

فرشته اشکان  : کارشناس آموزش

مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات

ریحانه ماله میر : کارشناس مسئول آموزش

لعبت درخشانی : کارشناس مسئول کتابخانه