درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Title

فرآیند مبتنی بر رویکرد فعالیت های تقاضا محور 

بر مبنای رویکرد جدید و راهبرد اصلی دانشگاه مبنی بر تقاضا محوری فعالیت های پژوهشی و پایان نامه ها، نسبت به طراحی فرآیند و تسهیل همکاری های مشترک تحقیقاتی دانشگاه با دستگاه ها، مؤسسات، نهادها، مراکز صنعتی، علمی و دانشگاهی همزمان با بهره برداری از توان مندی های اعضای هیأت علمی، اقدام به عمل آمده است . فرآیند مذکور شامل مراحل زیر می باشد :
1- تعیین اهداف و اولویت های پژوهشی گروه های دانشکده همسو با برنامه های راهبردی دانشگاه
2- مطالعه توان مندی ها و نیازهای موجود و مقایسه و بررسی با قطب های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پیشنهاد ایجاد قطب خاص در زمینه کاری مورد نظر
3- برنامه ریزی فعالیت های متنوع پژوهشی دراین راستا با قالب هسته های پژوهشی برنامه محور و ارتباط با صنعت و جامعه در سطح گروه، دانشکده و دانشگاه پس از طی فرآیند تصویب قطب های علمی
4- تشویق در جهت انجام تمامی فعالیت ها در قالب هسته های پژوهشی در بر گیرنده تولیدات علمی مختلف (مقاله، تألیف، ترجمه، تصنیف، اختراع، ابداع، آثار ارزنده، همایش و ..... )فرآیند نگارش پایان نامه