چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 

 

هیات علمی | کارکنان
 
نمایش بصورت تک صفحه ای
 

        خانم دکترسوسن سیف

 گروه آموزشی :مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی : مشاوره خانواده
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استاد
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 
 

آقای دکتر کیانوش هاشمیان

            گروه آموزشی : روانشناسی    
    رشته تحصیلی :بنیادهای آموزش و پرورش    
  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    
      مرتبه علمی : دانشیار     
  علائق پژوهشی     

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 

خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی 

گروه آموزشی:روانشناسی 
رشته تحصیلی : روان شناسی 
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : دانشیار 
علائق  پژوهشی :

شماره تماس: 02185692286  
پست الکترونیکی:  drbanijamali@alzahra.ac.ir 
صفحه شخصی :

     برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.


 

 

خانم دکتر نسرین اکبرزاده

  گروه آموزشی : روانشناسی      
رشته تحصیلی :روانشناسی       
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : دانشیار 
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

          


 


خانم دکتر سیده منور یزدی 

 گروه آموزشی :روانشناسی

پست اجرائی: سردبیر مجله علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی
رشته تحصیلی : روانشناسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : استاد
علائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692307  
پست الکترونیکی: smyazdi@alzahra.ac.ir 
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 


 
 
 
آقای دکتر حسین رضابخش
گروه آموزشی : روانشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 

خانم دکتر فرشته هاشمی

 
گروه آموزشی : مدیریت و برنامه آموزشی
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 
 

خانم دکتر فرشته ناظرزاده

گروه آموزشی : مدیریت و برنامه آموزشی
 رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
 صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 

 خانم دکتر عزت خادمی

                         گروه آموزشی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 

خانم دکتر عذرا دبیری اصفهانی

 گروه آموزشی : مدیریت و برنامه آموزشی
 رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 

  خانم دکترمنصوره باقری

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی :کتابداری
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی :  
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 

  آقای دکتر حسن کیانی خوزستانی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی :علم اطلاعات و دانش شناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی:

 شماره تماس: 02185692302  

پست الکترونیکی: hkiani2000@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 


 

 

   آقای دکتر منصور تاجداران 

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار

علائق پژوهشی : کتاب درمانی . وب درمانی.  

 شماره تماس: 02185692849 
پست الکترونیکی: mtajdaran@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 
 
 

 خانم دکتر مینا پرتویی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی :
 آخرین مدرک تحصیلی: 
 مرتبه علمی :  
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نماییدآقای  محمود شمسبد

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی :کتابداری
 آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس 
 مرتبه علمی :  
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 آقای محمد حسین حجت الاسلامی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی :کتابداری
 آخرین مدرک تحصیلی: 
 مرتبه علمی :  
 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 

خانم دکتر زهرا درویزه

رشته تحصیلی : روانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی:
شماره تماس: 02185692282  
پست الکترونیکی:  darvizeh@alzahra.ac.ir

صفحه شخصی :

 

خانم دکتر طیبه زندی پور

گروه آموزشی : مشاوره و راهنمایی

رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : استاد
علائق  پژوهشی :
شماره تماس: 02185692305  
پست الکترونیکی:  tzandi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

 
 

خانم دکتر انسیه زاهدی

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پست اجرائی: معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

رشته تحصیلی :  

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 

 مرتبه علمی : استادیار 

 علائق پژوهشی:

 شماره تماس:  
 پست الکترونیکی: 

صفحه شخصی:

*      برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 

 


هیات علمی | صفحه 1 از 2 | کارکنان