دوشنبه 19 آذر 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 

دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی


ورودی سال 89 :

 


فخاری ، الهام


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل
علیزاده صحرائی ام ، هانیرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل
ورودی سال 90 :


 انجدانی ، انسیه


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل 


 غیاثی ، مهناز


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : mghiasi12@gmail.com


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل 

 

 قربانی ، زهره


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : 


zohreh_zghorbani@yahoo.com


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل 

 

 اثباتی ، مهرنوش


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل 

 

 علی زادگانی ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل 

 

 

 

ورودی سال 91 :


 پورصالحي نويده  ، مرضيهرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل 


 

 عرب پور ، سحررشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 كمالي  ، سارارشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 منجوقي ، نرجسرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 اماني ، فرزانهرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 مطلق ، عادلهرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 وجودي ، خاطرهرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


جمالي پاقلعه ، سميهرشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : jamali_somaye88@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 

ورودی سال 92 :

 

 

اسداله تويسركاني ، مريم


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

اقايي ثابت سيده سارا


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


 s.aghaei@student.alzahra.ac.ir


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

قنبري ، زهرا


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

اسلامي ، معصومه


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

ترابيان ، ليلا


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : l.torabian@yahoo.com


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

طالب زاده شوشتري ، ليلا


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : l_talebzadeh@yahoo.com


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

كدخدايي ، محبوبه السادات


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

ترازي ، زهرا


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

پيريائي ، صالحه


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

عابدي ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

مظفري ، محدثه


رشته تحصیلی : دکتری روان شناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : mmozafari419@gmail.com


برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 

ورودی سال 93 :

 

 جليلي نيا ، فروز


رشته تحصیلی : دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- 

برنامه ریزی درسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : f.jalilinia@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


سرابي ، مرضيه


رشته تحصیلی : دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی درسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : m.sarabi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


 


شوقي شفق اريا ، فرنگيس


رشته تحصیلی : دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی درسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : f.shoghi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 كرمي ، زهرا


رشته تحصیلی : دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی درسی


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی : z.karami@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


محولاتي ، ازاده


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره و راهنمایی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : a.mahvelati@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


معارف ، منا


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره و راهنمایی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : m.maaref@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل


 

 

 


نافيان دهكردي ، معصومه


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره و راهنمایی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : m.nafian@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


 


نوري پورلياولي ، رقيه


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره و راهنمایی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : r.noori@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


بيانلو ، اعظم


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : a.bayanlou@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل 

 


پدرام ، پريسا


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : p.pedram@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


تقوي جلودار ، مريم


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : m.taghavi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


صحراييان ، كيميا


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : k.sahraian@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 


 

 

عروتي عزيز ، مرضيه


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : m.arooati@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


محمودي ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : f.mahmoodi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


هاشمي ، مرضيه


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


ياريگرروش ، محيا


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : mahyayarigar@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


شاهي صدرآبادي ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی :برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل 

 


اسمعيلي ، نيلوفر


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی : n.esmaeiliniloofar62@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


  حسنوندي ، صبا


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: s.hasanvandi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


باواخاني ، اناهيتا


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: a.bavakhani@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


پازوكي ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: f.pazooki@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


غلامي ، شهرزاد


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: sh.gholami@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


مرادي ، خديجه


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: kh.moradi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


كيخا ، بتول


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی:برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


فرزين يزدي ، محبوبه


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: m.farzinyazdi@alzahra.ac.irبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


آشپز ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت - مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی:برای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


 

 

 


عباسي ، منصوره


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت - مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی:برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 

 


نادري ، مريم


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت - مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: tmh5045@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید

 


مشغول به تحصیل  


 

 

 


نصيري ، فهيمه


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت - مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی:برای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


  

 

 


ياوري ، سوده


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت - مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: yavari879@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


  

 

ورودی 94 :


 

 


جعفري ندوشن ، سميه


رشته تحصیلی : دکتری برنامه درسی- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: somayeh_jafarin@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


سيدي مرغكي ، بتول


رشته تحصیلی : دکتری برنامه درسی- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: b.seyedi2000@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


قلاوند ، زهره


رشته تحصیلی : دکتری برنامه درسی- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: ghalavandz@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید
مشغول به تحصیل

 

 

 


لطفي ، نسرين


رشته تحصیلی : دکتری برنامه درسی- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: nas_lotfi15@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


پوراوري ، مينو


رشته تحصیلی : دکتری برنامه درسی- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: m_pooravari@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


لطفي ، مريم


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: mlotfi.counselor@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


نوروزي ، سوده


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: soude.noroozi@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


سالمي ، پناه


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: panahsalemi@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


مرتضوي مهريزي ، مهناز


رشته تحصیلی : دکتری مشاوره


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: mahnaza.mortazavi@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


صفرزايي ، مهرناز


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: mehrnaz_safarzaie@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید

 


مشغول به تحصیل

 

 

 


لطفي مركيه ، سميرا


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: s.lotfi84@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


ملكشاهي بيرانوند ، فاطمه


رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: fateme.malekshahi@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


ابراهيم زاده پيرشهيد ، صنم


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسي -بازيابي اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: sebrahimzadeh@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید                     مشغول به تحصیل

 

 

 


حسيني ، الهه


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسي -بازيابي اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: elahehosseini65@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 

 


صفوي ، سيده زينب


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسي -بازيابي اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: safavi2009@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


غريبه نياري ، منيره


رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسي -بازيابي اطلاعات و دانش


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: monirehgharibeniazi@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


اقايي ابرندابادي ، سيده الهام


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: e.aghaie7@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


جامه بزرگي ، مريم


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: jamehbozorgi66@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 


عشوري چرياني ، مريم


رشته تحصیلی : دکتری فلسفه تعليم و تربيت- مديريت و برنامه ريزي آموزشي


علائق پژوهشی :آدرس پست الکترونیکی: maryameashouri@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل

 

 

 

ورودی 95 :

 

 

 


ارين فر ، نيرهرشته تحصیلی : دکتری مشاوره- مشاوره وراهنمايي

علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: parishany.nayere@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


زمان شعار هريس ، الهامرشته تحصیلی : دکتری مشاوره- مشاوره وراهنمايي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: zaman.elham@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


سهيلي ، فريبارشته تحصیلی : دکتری مشاوره- مشاوره وراهنمايي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: fariba.soheili@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


طاهري ، ازادهرشته تحصیلی : دکتری مشاوره- مشاوره وراهنمايي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: azade_t89@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 


بن راضي غابشي ، مينارشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: minabenrazi@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 


 


حسني ، سارارشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: hassani.psy12@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


شعبان ، ماندانارشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: mandana.shaeban@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید


مشغول به تحصیل

 

 


عظيمي يانچشمه ، كوثررشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: kowsarazimi@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


عموسلطاني ، صفورارشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: safura_amoosoltani@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


نجفي زاده ، عاطفهرشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: atefeh.najafizadeh@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


مهدي زاده ، مهسارشته تحصیلی : دکتری روانشناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: mahsamehdizadeh86@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید           مشغول به تحصیل


 


 


اميري ، ربابهرشته تحصیلی : دکتری روانشناسي تربيتي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: r.amiri1020@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 
 


مفردنژاد ، ناهيدرشته تحصیلی : دکتری روانشناسي تربيتي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: kocheh_1367@yahoo.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید           مشغول به تحصیل

 


اصغري هينه اباد ، ليلارشته تحصیلی : دکتری بازيابي اطلاعات و دانش- علم اطلاعات و دانش شناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: tabrizleila@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید           مشغول به تحصیل


 

 


باغستاني ، سانازرشته تحصیلی : دکتری بازيابي اطلاعات و دانش- علم اطلاعات و دانش شناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: sa.baghestani@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید           مشغول به تحصیل


 
 


خويدكي ، سمانهرشته تحصیلی : دکتری بازيابي اطلاعات و دانش- علم اطلاعات و دانش شناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: samaneh.kh1389@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید           مشغول به تحصیل


 

 


رضايي ديناني ، مينارشته تحصیلی : دکتری بازيابي اطلاعات و دانش- علم اطلاعات و دانش شناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: mina.rezaei.d@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


 

 


سهراب زاده ، سارارشته تحصیلی : دکتری بازيابي اطلاعات و دانش- علم اطلاعات و دانش شناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: e.sohrabzadeh@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نماییدمشغول به تحصیل


  


قاسم پور ، سكينهرشته تحصیلی : دکتری بازيابي اطلاعات و دانش- علم 

اطلاعات و دانش شناسي


علائق پژوهشی :


آدرس پست الکترونیکی: s.ghasempor@gmail.comبرای مشاهده روزمه کامل کلیک نمایید           مشغول به تحصیل


 

 

اسمعیلی ، نیلوفر

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

n.esmaili@alzahra.ac.ir :

برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 

باواخانی،آناهیتا 

رشته تحصیلی: علم اطلاعات ودانش شناسي                

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

a.bavakhani@alzahra.ac.ir


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
       
 

خانم بيانلو ،اعظم

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

a.bayanlou@alzahra.ac.ir


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

پازوکی ، فاطمه    

رشته تحصیلی : دکتریعلم اطلاعات ودانش شناسي                          

  علائق پژوهشی                                  

آدرس پست الکترونیکی 

f.pazooki@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 

پدرام، پریسا

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

p.pedram@alzahra.ac.ir


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

تقوی جلودار،مریم

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

m.taghavi@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       

 

 

جليلي نيا  ، فروز

رشته تحصیلی : دکتری برنامه ریزی درسی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

f.jalilinia@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

،صبا حسنوندی

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی تربیتی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

s.hasanvandi@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
 

 

سرابی،مرضیه

رشته تحصیلی : دکتری برنامه ریزی درسی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

m.sarabi@alzahra.ac.ir


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
 

 

 

شوقي شفق اريا  ، فرنگیس            

رشته تحصیلی : دکتریبرنامه ريزي درسی

علائق پژوهشی

آدرس پست الکترونیکی

f.shoghi@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       

 

 

صحرائیان ،کیمیا  

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی :

k.sahraian@alzahra.ac.ir  

برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       

 

  عروتي عزيز،مرضیه                   

رشته تحصیلی : دکتری روانشاسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

m.arooati@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

  غلامی،شهرزاد    

رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

sh.gholami@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

 کرمی،زهرا

رشته تحصیلی : دکتری برنامه ریزی درسی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

z.karami@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       

 

محمودي،فاطمه

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

 

f.mahmoodi@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       

 

محولاتی،آزاده

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

a.mahvelati@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.     
      

 

مرادی ، خدیجه

رشته تحصیلی : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

kh.moradi@alzahra.ac.ir:


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

معارف،مونا

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

m.maaref@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

نافیان دهکردی،معصومه

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

m.nafian@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

  نوري پورلياولي ،رقیه              

رشته تحصیلی : دکتری مشاوره

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

r.noori@alzahra.ac.ir :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.       
      

 

  یاریگرروش ، محیا

رشته تحصیلی : دکتری روانشناسی عمومی

علائق پژوهشی:

آدرس پست الکترونیکی

:


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.