چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
تاریخ دفاع از پایان نامه ها

       


سری دوم جدول دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در شهریور 1396 را در ... اینجا

مشاهده فرمائید 


اریخ دفاع از دو پایان نامه‌ی دانشجویان دکتری در شهریور ماه 1396 را در ...اینجا  و

جدول دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در شهریور 1396 را در ... اینجا

مشاهده فرمائید 


تاریخ دفاع از پایان نامه های دانشجویان در بهمن ماه 1395

رشته های  علم اطلاعات و دانش شناسی را در ... اینجا 

 رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی را در ....اینجا 

 رشته مشاوره و راهنمایی را در ... اینجا 

 رشته روان شناسی را در ... اینجا 

و رشته روان شناسی تربیتی را در ...اینجا 

مشاهده فرمایید 


تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی... اینجا 

 تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان روانش شناسی...اینجا

تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان روان شناسی تربیتی... اینجا

 تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان مشاوره و راهنمایی... اینجا

تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395مدیریت وبرنامه ریزی درسی

..اینجاتاریخ دفاع دانشجویان ارشد دی ماه 1394

تاریخ دفاع دانشجویان ارشد  اسفند 93

تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دی ماه 93

   تاریخ دفاع دانشجوبان کارشناسی ارشد و دکتری قسمت دوم